Wettelijke vermeldingen en privacy policy

Ybade groep, die zich zorgen maakt over de rechten van individuen, met name met betrekking tot geautomatiseerde behandelingen en in een verlangen naar transparantie met haar cliënten, heeft een beleid opgezet dat al deze behandelingen omvat, de doelstellingen die zij nastreven, evenals middelen die voor individuen beschikbaar zijn, zodat zij hun rechten het beste kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens u terecht op: https://www.cnil.fr/

De voortzetting van de navigatie op deze site is de moeite waard om de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die kan worden gebruikt voor de duur van de site en totdat een nieuwe versie vervangt.

Artikel 1-wettelijke vermeldingen

1,1 site (‘ de site ‘):

Tiny House Frankrijk

1,2 Publisher (‘ editor ‘):

YBADE SAS Group 141 Avenue Montaigne 33160 Saint Médard en jalles, vertegenwoordigd door Alexandre AUGER, in zijn hoedanigheid van president, ingeschreven bij RCS Bordeaux B 812 252 765, telefoonnummer: 0547749611, e-mailadres: contact@ybade-groupe.fr, editor-Cécile DOS SANTOS.

1,3 host (‘ de host ‘):

Tiny House France wordt gehost door infomaniak, met het hoofdkantoor aan de Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland.

1,4 gedelegeerde gegevensbescherming (DPO):

Een gedelegeerde voor gegevensbescherming: Alexandre AUGER, a.auger@ybade-groupe.fr, is beschikbaar voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 2-toegang tot de site

Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn gereserveerd voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de daarin vervatte informatie of gegevens niet te gebruiken voor commerciële, politieke, publicitaire doeleinden en voor elke vorm van commerciële werving, inclusief het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3-inhoud van de site

Alle merken, Foto’s, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde afbeeldingen of niet, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te runnen en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door bestaande wetten inzake intellectueel eigendom.

Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of haar partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij kennis krijgt van deze ongeoorloofde toepassingen, is niet van toepassing op de aanvaarding van dergelijke toepassingen en doet geen afstand van de rechtszaken.

Artikel 4-beheer van de site

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

 • het opschorten, onderbreken of beperken van de toegang tot de hele site of een deel ervan, het reserveren van toegang tot de site, of bepaalde delen van de site, tot een specifieke categorie van Internet gebruikers;
 • Alle informatie te verwijderen die kan interfereren met de werking ervan of in strijd met nationale of internationale wetten;
 • de site voor updates opschorten.

Artikel 5-verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor falen, falen, moeilijkheden of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van de functies ervan wordt verhinderd.

De hardware om verbinding te maken met de site die u gebruikt, is uw volledige verantwoordelijkheid. U moet alle gepaste maatregelen nemen om uw hardware en uw eigen gegevens te beschermen, waaronder virale aanvallen op het internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u bezoekt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke stappen tegen u:

 • Door het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via het Internet;
 • omdat u niet aan deze voorwaarden voldoet.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uzelf, derden en/of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of het gebruik van de site en u afstand doet van elke actie tegen deze als gevolg.

Als de uitgever zou worden onderworpen aan een minnelijke of gerechtelijke procedure wegens uw gebruik van de site, kan het u wenden om compensatie te verkrijgen voor eventuele schade, sommen, veroordelingen en kosten die kunnen voortvloeien uit Procedure.

Artikel 6-hyperlinks

Gebruikers hebben alle hyperlinks naar alle of een deel van de site die door gebruikers is toegestaan om in te stellen. Elke koppeling moet op verzoek van de uitgever worden verwijderd.

Alle informatie die via een link naar andere sites beschikbaar is, wordt niet door de uitgever gepubliceerd. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van die link.

Artikel 7-gegevensverzameling en-bescherming

Uw gegevens worden verzameld door YBADE Group.

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer onder verwijzing naar een naam, identificatienummer of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische identiteit, wordt als identificeerbaar beschouwd, psychologisch, economisch, cultureel of sociaal.

De persoonlijke informatie die kan worden verzameld op de site wordt voornamelijk gebruikt door de uitgever voor het beheren van relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • naam en achternaam
 • Adres
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer

Een gedelegeerde voor gegevensbescherming: Alexandre AUGER, a.auger@ybade-groupe.fr, is beschikbaar voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 8-recht op inzage, correctie en uitstel van uw gegevens

Volgens de voorschriften voor persoonsgegevens hebben gebruikers de volgende rechten:

 • Recht op inzage: zij kunnen hun recht van inzage uitoefenen, hun persoonsgegevens weten, door het onderstaande e-mailadres te schrijven. In dit geval kan het platform vóór de uitvoering van dit recht een bewijs van de identiteit van de gebruiker verlangen om de juistheid ervan te verifiëren;
 • Het recht op rectificatie: indien de persoonsgegevens die door het platform worden bijgehouden, onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om bijwerking van de informatie;
 • Het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Het recht op beperking van de verwerking: gebruikers kunnen het platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen van de RGPD;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen het verwerken van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen van de RGPD;
 • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen verzoeken dat het platform hen de persoonsgegevens geeft die zij hebben verstrekt en deze doorgeven aan een nieuw platform.

U dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via:

141 Avenue Montaigne 33160 Saint Medard in Jalles.

Of per e-mail, op:

contact@ybade-groupe.fr

U ook contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming: Alexandre AUGER, a.auger@ybade-groupe.fr, die voor u beschikbaar is voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Elk verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waar de uitgever contact met de sollicitant kan opnemen. Het antwoord wordt verzonden binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van de aanvraag en/of het aantal aanvragen dit vereist.

Bovendien, sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, degenen die willen om dit te doen hebben de mogelijkheid om het lot van hun gegevens te organiseren na hun dood. Voor meer informatie u terecht op de website van CNIL: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL website: https://www.cnil.fr.

Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een claim indient bij de CNIL, want wij staan tot uw beschikking om uw probleem op te lossen.

Artikel 9-gegevens gebruik

De persoonlijke gegevens die worden verzameld van gebruikers zijn bedoeld om de diensten van het platform beschikbaar te maken, om ze te verbeteren en om een veilige omgeving te onderhouden. De wettelijke basis voor de behandelingen is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het platform. Specifiek, de toepassingen zijn:

 • Gebruikers toegang en gebruik van het platform
 • Het beheren van de operatie en het optimaliseren van het platform;
 • Gebruikers ondersteuning implementeren
 • verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens
 • Services aanpassen door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, op basis van hun voorkeuren;
 • preventie en opsporing van fraude, malware (schadelijke software of malware) en beheer van beveiligingsincidenten;
 • Potentiële geschillen met gebruikers beheren
 • het verzenden van commerciële en reclame-informatie, op basis van de voorkeuren van de gebruiker;

Artikel 10-beleid inzake gegevensbewaring

Het platform bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om u te voorzien van haar diensten of assistentie.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, geschillen te beslechten, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden toe te passen, kunnen we ook enkele van uw informatie indien nodig, zelfs nadat u uw account heeft gesloten of als wij u onze diensten niet meer hoeven te leveren.

Artikel 11-delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe bedrijven uitsluitend in de Europese Unie:

 • Wanneer de gebruiker openbaar beschikbare informatie in de gratis commentaar gebieden van het platform plaatst;
 • Wanneer de gebruiker de website van een derde partij toestaat om toegang te krijgen tot zijn gegevens
 • Wanneer het platform Providerservices gebruikt om gebruikers ondersteuning, reclame en betalingsservices te bieden. Deze aanbieders hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de prestaties van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Bescherming van persoonsgegevens
 • Indien wettelijk vereist, kan het platform gegevens doorgeven om te reageren op claims tegen het platform en te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 12-commerciële aanbiedingen

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgever. Als je het niet leuk vindt, klik dan op de link: contact@ybade-groupe.fr.

Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële exploratie doeleinden, als u dat niet wilt, klikt u op de volgende link: contact@ybade-groupe.fr.

Als u bij het bekijken van de site toegang heeft tot persoonlijke gegevens, moet u afzien van het verzamelen, ongeoorloofd gebruik en enige handeling die een inbreuk op de privacy of reputatie van mensen kan vormen. De uitgever wijst elke verantwoordelijkheid dienaangaande af.

De gegevens worden gedurende een bepaalde tijd bewaard en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13-cookies

Wat is een “cookie”?

Een “cookie” of Tracer is een elektronisch bestand dat op een Terminal (computer, Tablet, smartphone,…) wordt gestort en bijvoorbeeld bij het bekijken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van een software of een mobiele applicatie, ongeacht het type apparaat dat wordt gebruikt (Bron: https://www.cnil.fr/FR/cookies-traceurs-que-dit-la-Loi).

Door deze site te bezoeken, kunnen “cookies” van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of externe bedrijven op uw terminal worden gestort.

Wanneer u voor het eerst op deze site surft, verschijnt er een verklarende banner over het gebruik van “cookies”. Door voortzetting van de navigatie wordt de klant en/of Prospect daarom geacht geïnformeerd te zijn en het gebruik van deze “cookies” te hebben aanvaard. De verleende toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit hun browserinstellingen uit te schakelen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer met behulp van deze site te volgen, om zijn ontwerp en lay-out te ontwikkelen, en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen. om de service die wij u bieden te verbeteren.

De volgende cookies zijn beschikbaar op deze site:

Cookies van Google:

 • Google Analytics: meet het publiek van de site;
 • Google tag Manager: maakt het eenvoudiger om tags op pagina’s te implementeren en Google-Tags te beheren;
 • Google AdSense: het reclamebureau van Google gebruikt youTube-websites of-Video’s als medium voor zijn advertenties;
 • Dynamische remarketing van Google: Hiermee u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten;
 • Google AdWords conversie: AdWords ad campaign tracking tool;
 • DoubleClick: google’s advertentiecookies om banners te distribueren.

Facebook-cookies:

 • Facebook Connect: Hiermee kun je jezelf identificeren met je Facebook-account;
 • Facebook sociale plug-ins: Hiermee u inhoud met een Facebook-account leuk maken, delen en opmerkingen plaatsen.
 • Facebook aangepaste doelgroep: Hiermee kun je communiceren met de doelgroep op Facebook.

De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk type browser, gaat u naar de volgende link: https://www.cnil.fr/FR/cookies-Les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 14-Foto’s en product representatie

De foto’s van producten, bij hun beschrijving, zijn niet contractueel en nemen de uitgever niet in contact.

Artikel 15-toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, behoudens een specifieke jurisdictie subsidie die voortvloeit uit een wet of verordening Met name.

Artikel 16-Contacteer ons

Voor vragen, informatie over de producten gepresenteerd op de site, of over de site zelf, u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact@ybade-groupe.fr.