Juridische kennisgeving en privacybeleid

De firma YBADE Groepbezorgd om de rechten van personen, met name op het gebied van geautomatiseerde verwerking, en in een streven naar transparantie ten aanzien van haar klanten, een beleid heeft opgesteld dat betrekking heeft op alle dergelijke verwerkingen, de doeleinden die ermee worden nagestreefd en de rechtsmiddelen waarover personen kunnen beschikken om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op de website: https: //www.cnil.fr/

Door verder te surfen op deze site, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige die afdwingbaar is gedurende de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke kennisgeving

1.1 Site (hierna “de Site”):

Kleine huis Bimify

1.2 Uitgever (hierna te noemen “de Uitgever”):

YBADE Groupe SAS met een kapitaal van 100 €, met maatschappelijke zetel te: 55 Allée des chênes verts 33480 Sainte-Hélène, Frankrijk, vertegenwoordigd door Alexandre AUGER, in zijn hoedanigheid van voorzitter, ingeschreven bij de RCS van Bordeaux B 812 252 765, telefoonnummer: 0547749611, e-mailadres: contact@ybade-groupe.fr, directeur van publicatie: Cécile DOS SANTOS.

1.3 Gastheer (hierna te noemen de “Gastheer”):

Tiny House Bimify wordt gehost door Infomaniak, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland.

1.4 Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) :

Een functionaris voor gegevensbescherming : Alexandre AUGER, a.auger@ybade-groupe.fr, staat tot uw beschikking voor elke vraag betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Toegang tot het terrein

Toegang tot en gebruik van de site is strikt voor persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame- of enige vorm van commerciële werving, met inbegrip van het verzenden van ongevraagde e-mail.

Artikel 3 – Inhoud van de site

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, beelden, al dan niet geanimeerd, videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom.

Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt nadat hij kennis heeft gekregen van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij met dat gebruik instemt en van een procedure afziet.

Artikel 4 – Beheer van de site

Voor het goede beheer van de site, kan de redacteur op elk moment :

 • de toegang tot de gehele site of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan voor te behouden aan een specifieke categorie van internetgebruikers;
 • alle informatie te verwijderen die de werking ervan kan verstoren of in strijd kan zijn met nationale of internationale wetten;
 • de site te onderbreken om updates te doen.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, defecten, moeilijkheden of onderbrekingen van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt verhinderd.

U bent zelf verantwoordelijk voor de apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:

 • als gevolg van het gebruik van de site of een via het internet toegankelijke dienst;
 • als gevolg van uw niet-naleving van deze voorwaarden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u, derden en/of uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site, en u ziet af van enige vordering jegens de uitgever als gevolg daarvan.

Indien de uitgever als gevolg van uw gebruik van de site in rechte wordt aangesproken, hetzij in der minne hetzij in rechte, kan hij tegen u een vordering instellen tot vergoeding van alle schade, sommen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Artikel 6 – Hyperlinks

De uitgever geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar de gehele site of een gedeelte ervan. Elke link zal moeten worden ingetrokken op eenvoudig verzoek van de redacteur.

Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de gelinkte site.

Artikel 7 – Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door het bedrijf YBADE Group.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld, worden door de uitgever hoofdzakelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:

 • volledige naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Een functionaris voor gegevensbescherming : Alexandre AUGER, a.auger@ybade-groupe.fr, staat tot uw beschikking voor elke vraag betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 8 – Recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

 • het recht van toegang: hij kan zijn recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de hem betreffende persoonsgegevens, door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, om bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
 • het recht van rectificatie: indien de persoonsgegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om bijwerking van de informatie;
 • het recht op gegevenswissing: gebruikers kunnen verzoeken om wissing van hun persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen zoals uiteengezet in de GDPR;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen die in de RGPD zijn vastgelegd ;
 • het recht op portabiliteit: zij kunnen het Platform verzoeken hun de door hen verstrekte persoonsgegevens te verstrekken om deze naar een nieuw Platform door te sturen.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres

55 Allée des chênes verts 33480 Sainte-Hélène

Of per e-mail, naar het adres :

contact@ybade-groupe.fr

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Alexandre AUGER, a.auger@ybade-groupe.fr, die tot uw beschikking staat voor elke vraag met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en moeten het adres vermelden waarop de uitgever met de aanvrager contact kan opnemen. Het antwoord zal binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden toegezonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van de aanvraag en/of het aantal aanvragen zulks vereisen.

Bovendien, en sinds de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen, de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https: //www.cnil.fr.

Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 – Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer bepaald gaat het om de volgende toepassingen:

 • toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker ;
 • beheer van de werking en optimalisatie van het Platform;
 • implementatie van gebruikersondersteuning ;
 • verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens ;
 • personalisering van diensten door het tonen van advertenties op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens zijn voorkeuren;
 • preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software en beheer van beveiligingsincidenten;
 • beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
 • het verzenden van commerciële en reclame-informatie, overeenkomstig de voorkeuren van de gebruiker;

Artikel 10 – Beleid inzake gegevensbewaring

Het Platform bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om u zijn diensten te verlenen of ondersteuning te bieden.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen wij ook sommige van uw gegevens bewaren voor zover dit noodzakelijk is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wij deze niet langer nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen.

Artikel 11 – Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derde ondernemingen, uitsluitend in de Europese Unie:

 • wanneer de gebruiker, in de vrije commentaargebieden van het Platform, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;
 • wanneer de gebruiker een website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;
 • wanneer het Platform gebruik maakt van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
 • indien vereist door de wet, kan het Platform de overdracht van gegevens uitvoeren om vorderingen tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 12 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: contact@ybade-groupe.fr.

Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgeverij worden gebruikt voor commerciële prospectie. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: contact@ybade-groupe.fr.

Indien u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonsgegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen. De uitgever aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

De gegevens worden bewaard en gebruikt voor een periode die in overeenstemming is met de vigerende wetgeving.

Artikel 13 – Cookies

Wat is een “cookie”?

Een “cookie” of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone,…) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van een software of een mobiele toepassing en dit ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Tijdens het surfen op deze site kunnen “cookies” van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of van derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

De eerste keer dat u op deze site surft, verschijnt er een banner met uitleg over het gebruik van “cookies”. Bijgevolg wordt de klant en/of prospect, door verder te surfen, geacht geïnformeerd te zijn en het gebruik van deze “cookies” te hebben aanvaard. De gegeven toestemming geldt voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid de cookies te deactiveren via de instellingen van zijn browser.

Alle verzamelde informatie zal uitsluitend worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te volgen, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

De volgende cookies zijn op deze site aanwezig:

Google-cookies :

 • Google analytics : maakt het mogelijk het publiek van de site te meten;
 • Google tag manager : vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina’s en maakt het mogelijk om Google tags te beheren;
 • Google Adsense: het advertentienetwerk van Google dat websites of YouTube-video’s gebruikt als drager voor zijn advertenties;
 • Google Dynamic Remarketing: maakt het mogelijk om dynamische reclame te zien op basis van eerdere zoekopdrachten;
 • Google Adwords Conversie : adwords campagne tracking tool;
 • DoubleClick: advertentiecookies van Google om banners weer te geven.

Facebook cookies:

 • Facebook connect : maakt het mogelijk u te identificeren met uw Facebook account;
 • Facebook social plugins : maakt het mogelijk om inhoud leuk te vinden, te delen, te becommentariëren met een Facebook account;
 • Facebook Custom Audience: laat u toe om te interageren met het publiek op Facebook.

De levensduur van deze koekjes is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van “cookies”, voor alle soorten browsers, kunt u de volgende link raadplegen: https: //www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 14 – Foto’s en afbeeldingen van producten

De foto’s van de producten, die de beschrijving ervan vergezellen, zijn niet contractueel en verbinden de uitgever niet.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke bevoegdheidsverdeling die voortvloeit uit een bijzondere wettelijke of reglementaire tekst.

Sectie 16 – Contact

Voor vragen, informatie over de op de site gepresenteerde producten, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact@ybade-groupe.fr.